Tasykil

 

Mudir ‘Am
H. Amin Al Husaeni, S. Pd.

 

Mudir Madrasah Diniyyah Ula
Trisna Darajat, S.H.I.

 

Mudir Madrasah Ibtidaiyah
Hj. Intan Purbasari, S.Pd.I.

 

Mudir Madrasah Tsanawiyyah
H. A. Rofik Husen, S.IP., M.Si.

 

Mudir Madrasah Mu’allimin al-Islamiyyah/Madrasah Aliyah
Rosihan Fahmi, M. Hum.