• 12/08/2019

Tasykil

Mudir ‘Am
H. Amin Al Husaeni, S. Pd.

Mudir Madrasah Diniyyah Ula
Trisna Darajat, S.H.I.

Mudir Madrasah Ibtidaiyah
Hj. Intan Purbasari, S. Pd. I

Mudir Madrasah Tsanawiyah
H. A. Rofik Husen, S. IP., M. Si.

Mudir Madrasah Mu’allimin al-Islamiyyah
Rosihan Fahmi, M. Hum.